Ruimtelijke onderbouwing

Wanneer uw initiatief niet binnen het geldende bestemmingsplan past, kan het bevoegd gezag (de gemeente) alsnog besluiten hieraan medewerking te verlenen. Eén van de manieren waarop dit vormgegeven kan worden is door het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan. Hiervoor moet  een ruimtelijke onderbouwing worden aangeleverd.

Een ruimtelijke onderbouwing is een juridisch-planologisch document waarin wordt onderbouwd dat de voorgestane ontwikkeling aanvaardbaar is en niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

ARA Adviesburo B.V. helpt u graag bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing om uw initiatief mogelijk te maken.

 

 

MENU