Bestemmingsplan

Het belangrijkste instrument binnen de ruimtelijke ordening is het bestemmingsplan. Hierin wordt beschreven wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Een bestemmingsplan bestaat uit drie delen: een verbeelding (plankaart) met regels (voorschriften) en een toelichting.

Het bestemmingsplan is bindend voor burgers en bedrijven. Een ruimtelijk initiatief van u, als particulier of bedrijf, krijgt om die reden in veel gevallen te maken met het geldende bestemmingsplan.

Wanneer uw voorstel niet binnen het bestaande bestemmingsplan past, kan het bestemmingsplan worden aangepast. Een andere optie wanneer uw initiatief niet binnen het geldige bestemmingsplan past, is via een omgevingsvergunning. Een ruimtelijke onderbouwing is hiervoor noodzakelijk. Ook kan het in bepaalde gevallen zo zijn dat uw voorstel past binnen de afwijkingsregels van het bestaande  bestemmingsplan. In die gevallen kan, met de medewerking van Burgemeester en Wethouders, het bestemmingsplan worden gewijzigd (binnenplanse ontheffing). In sommige gevallen kan uw initiatief niet binnen de afwijkingsregels van het bestaande bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Het bevoegd gezag kan in dat geval beslissen dat het nodig is voor de betreffende locatie een nieuw bestemmingsplan te ontwikkelen. Het bestemmingsplan wordt dan herzien.

ARA Adviesburo B.V. heeft inmiddels verschillende wijzigingsplannen en herzieningen van bestemmingsplannen opgesteld die vervolgens door de betreffende gemeenten zijn vastgesteld. Wij kunnen voor u het gehele wijzigings- of herzieningsproces (inclusief IMRO-codering) voor u verzorgen.


Schematisch stappenplan van de werkwijze voor het omgaan met bestemmingen bij een ruimtelijk initiatief.

 

MENU