Milieu

Milieubewust werken is vanwege (inter)nationaal beleid en het toenemende streven naar duurzaamheid  van groot belang bij de realisatie van projecten of specifieke activiteiten. De interpretatie en uiteindelijke toepassing van de milieuwetgeving is vaak lastig en vergt gedetailleerde kennis of specifieke onderzoeken.

In het kader van onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), de Waterwet, de Kaderrichtlijn Water en de Wet bodembescherming kunnen er specifieke voorwaarden gelden voor uw project, activiteit of initiatief. ARA Adviesburo B.V. is al ruim 20 jaar actief op gebied van milieumanagement, advisering en milieukundige begeleiding en brengt voor u graag helder in beeld wat voor uw project  of organisatie van toepassing is of kan bijdragen aan uw succes.

Stel vrijblijvend uw vraag!

MENU