Onderzoek & Advies

Onderzoek is vaak noodzakelijk om te bepalen welke natuurwaarden, zeldzame natuurtypen en flora en fauna aanwezig zijn en welke effecten optreden bij uitvoering van uw project. Afhankelijk van de zwaarte van uw ingreep op de aanwezige natuurwaarden kan bijvoorbeeld een quickscan of een gebiedsbreed natuuronderzoek noodzakelijk zijn, eventueel aangevuld met toetsing aan de Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, EHS en/of Boswet.

De vorm en intensiteit van onderzoek op natuurgebied is zeer projectspecifiek en afhankelijk van verschillende factoren. Hoe eerder concrete informatie over natuurwaarden bekend is, hoe sneller de juiste procedures opgestart kunnen worden. Het uitvoeren van een efficiënt en volledig onderzoek, wat valt binnen de normen die bevoegd gezag hiervoor stelt, is daarom van groot belang voor het succesvol opstarten en uitvoeren van projecten. ARA Adviesburo B.V. kan voor uw project de noodzakelijke onderzoeken en advisering in kaart brengen en uitvoeren voor de genoemde natuurkaders.

Door ons vroegtijdig bij uw project te betrekken kunnen we u middels ons onderzoek en advies zodanig begeleiden dat u tijdig en met de juiste informatie een succesvol vervolg aan uw project kunt geven.

 

MENU