Mitigatie, compensatie en inpassing

Bij ruimtelijke ontwikkeling is het vanuit de Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en/of Boswet vaak noodzakelijk maatregelen te treffen om voorafgaand, tijdens en na het project de aanwezige natuur voldoende te beschermen. Het inzetten van deze maatregelen wordt vaak door bevoegd gezag opgelegd, maar ook niet opgelegde maatregelen kunnen de voortgang van uw project vaak bespoedigen. Zo kan het in uw voordeel zijn om naast het opgelegde kader aanvullende maatregelen te treffen tegen ongeplande vestiging van invasieve soorten, zoals rugstreeppadden en oeverzwaluwen gedurende de uitvoering van uw project, of kunt u met slechts beperkte maatregelen zoals natuurtechnisch werken op een gemakkelijke manier een grotere natuurwaarde realiseren.

ARA Adviesburo B.V. kan voor u de projectspecifieke kaders voor mitigatie, compensatie en eventuele aanvullende inpassingen voor natuur uitwerken en verhelderen, zodat voor u een helder beeld ontstaat van de ecologische inpassingen die noodzakelijk zijn voor uw project of vraagstuk.

 

MENU