Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland

Project
Aannemer
Opdrachtgever
Disciplines
Looptijd

Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland
Combinatie Van den HerikJansma Drachten
Wetterskip Fryslân
Omgevingsmanagement
December 2015 – 2018

Veilige dijken in een dynamische omgeving

In Nederland zijn de normen waaraan waterkeringen moeten voldoen aangescherpt. Voor de dijkring van Ameland geldt vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma dat rekening gehouden dient te worden met een combinatie van extreme golven en hoge waterstanden, een situatie die zich eens in de 2000 jaar kan voordoen. Om ervoor te zorgen dat de dijkring van Ameland voldoet aan de veiligheidseisen en extreme weersituaties zal kunnen doorstaan wordt de dijk aan de zuidzijde van Ameland versterkt.

De dijkverbetering bestaat uit het verbeteren en versterken van de dijkbekleding aan de zeezijde. Ook wordt de kruin van de dijk circa 35 cm verhoogd en worden drie uitwateringsduikers in de dijk vervangen en een vierde duiker aangelegd. Voor de versterking dient zo’n 800.000 ton aan materiaal (steen, klei, zand, asfalt, granulaat) aangevoerd te worden. De dijkversterking vindt gefaseerd in ongeveer 3 jaar plaats, want in verband met de veiligheid (hoogwaterperiode) en de aanwezige natuurwaarden (broedseizoen) kan er enkel in de zomermaanden gewerkt worden.

Ameland is een dynamisch eiland met veel verschillende belanghebbenden. Bij zowel de werkzaamheden als de bijbehorende logistieke onderneming dient op passend omgegaan te worden met de belangen van recreanten, beroepsscheepvaart, bewoners, pachters, clubs, verenigingen en organisaties, grondeigenaren, lokale ondernemers en diverse belangengroepen. Ook spelen om factoren zoals wet- en regelgeving, verkeer, archeologie, kabels en leidingen, niet gesprongen explosieven, waterhuishouding en natuurwaarden een rol. Heldere communicatie, overleg, afspraken en het beperken van hinder. Op alle fronten is essentieel om het project in goede banen te leiden. Dit is het punt waar vanuit ons bureau omgevingsmanagement om de hoek komt kijken. Vanaf april 2015 draagt ARA Adviesburo B.V. zorg voor het omgevingsmanagement binnen het project.

Op de volgende pagina’s kunt u meer lezen over onze rol binnen de dijkverbetering Ameland:

Actoren en stakeholders: een pro-actieve benadering

Het managen van de natuurlijke en fysieke omgeving

MENU