Compenserende Maatregelen Kierbesluit Goeree-Overflakkee Oost

Project Compenserende Maatregelen Kierbesluit Goeree- Overflakkee Oost
Aannemer GMB Waterkwaliteit en Installaties
Opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta
Disciplines Omgevingsmanagement; ecologie
Looptijd 15 maart 2016 – 1 januari 2018


Gevolgen van Kierbesluit op zoetwatervoorziening

In het Besluit Beheer Haringvliet (Kierbesluit) is besloten dat vanaf 2018 de Haringvlietsluizen op een kier worden gezet indien de waterstand in het Haringvliet lager is dan in de Noordzee. Dit wordt gedaan zodat trekvissen de sluizen kunnen passeren. Bovendien wordt verwacht dat de oorspronkelijke brakwaterbiotoop van het Haringvliet zal herstellen, dat de waterkwaliteit zal verbeteren en dat de slibophoping in het Haringvliet zal afnemen.

Doordat de Haringvlietsluizen in de toekomst tijdelijk open worden gezet, zal het westelijk deel van de Haringvliet gaan verzilten. Verwacht wordt dat enkel het deel westelijk van de lijn Middelharnis – monding van het Spui zal verzilten.

Momenteel bestaat de gehele Haringvliet uit zoet water, het water wordt gebruikt als drinkwater en irrigatiewater voor de intensieve landbouw op Goeree-Overflakkee. Het zoete water komt vanuit het inlaatpunt Het Zuiderdiep (bij Stellendam) het eiland Goeree-Overflakkee binnen. In de toekomst zal deze inlaat niet meer bruikbaar zijn door de verzilting en is compensatie nodig voor de zoetwatervoorziening op Goeree-Overflakkee.

Het waterinnamepunt van het Waterschap Hollandse Delta wordt daarom naar het oosten verplaats zodat ook vanaf 2018 zoet water beschikbaar is op Goeree-Overflakkee. Het nieuwe innamepunt komt op ongeveer 160 m ten westen van het Gemaal Koert te liggen. Om het zoete water richting het noordwesten over Goeree-Overflakkee te verspreiden is de aanleg van een nieuw zoetwatertracé noodzakelijk. GMB Waterkwaliteit zal een deel van de werkzaamheden voor het nieuwe zoetwatertracé uitvoeren.

ARA Adviesburo B.V. is vanaf de uitvoeringsfase in opdracht van GMB betrokken bij dit project. ARA zorgt voor de ecologische begeleiding van de werkzaamheden die worden uitgevoerd door GMB. Op de volgende pagina’s kunt u meer lezen over de werkzaamheden die worden uitgevoerd aan het zoetwater tracé, welke beschermde natuurwaarden voorkomen in het plangebied en hoe hiermee rekening wordt gehouden.

Klik hier om meer te lezen over de werkzaamheden die worden uitgevoerd door GMB aan het zoetwater tracé.

Klik hier om meer te lezen over hoe rekening wordt gehouden met de beschermde natuurwaarden in het plangebied.

MENU