Aanleg ondiepe zones Ketelmeer en Zwarte Meer

Project Ondiepe Zones Ketelmeer en Zwarte Meer
Aannemer Van den Herik
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Disciplines Vergunningenmanagement en ecologiemanagement
Looptijd augustus 2014 – eind 2016

Ondiepe zones voor het Ketelmeer

Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden in opdracht van Rijkswaterstaat ondiepe zones aangelegd in het Ketelmeer en het Zwarte Meer. De nieuwe ondiepe zones bieden geleidelijke overgangen tussen land en water, waar een rijke waterplantenvegetatie kan ontstaan. Hierdoor verbetert de leefomgeving voor vissen, water- en oeverplanten, waterdieren en vogels.

Naast de doelstelling van de KRW draagt het project Ondiepe zones bij aan het bereiken van de Natura 2000-doelstellingen, namelijk het uitbreiden van het leefgebied van de grote karekiet in de vorm van robuuste rietzones in de ondiepe zones. De grote karekiet is in Nederland een steeds zeldzamere vogel die afhankelijk is van robuuste rietzones als broedbiotoop. Om het tij te keren worden de nieuwe Ondiepe zones ingericht met waterriet uit de omgeving, zodat er nieuwe rietzones ontstaan waar de grote karekiet kan nestelen en voldoende voedsel kan vinden.

Het project “Aanleg ondiepe zones Ketelmeer en Zwarte Meer”, dat invulling geeft aan het bereiken van de KRW en Natura 2000-doelen, wordt uitgevoerd door Van den Herik Sliedrecht namens Rijkswaterstaat. Binnen het project worden ondiepe zones aangelegd bij slibdepot IJsseloog, bij twee Ketelmeereilanden en worden twee nieuwe eilanden / ondiepe zones aangelegd in de Zwarte Hoek. Dit zal zorgen voor 6,4 hectare nieuwe natuur in het Zwarte Meer en 15 hectare in het Ketelmeer.

De aanleg van de ondiepe zones en eilanden is in het voorjaar van 2015 van start gegaan, zodat de ondiepe zones eind 2015 opgeleverd kunnen worden binnen de deadline die vanuit de KRW voor dit project gesteld is. De rietzones als complementair N2000-doel zullen in 2016 gerealiseerd worden.

ARA Adviesburo B.V. draagt in dit project de zorg voor het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen, toestemmingen en meldingen die nodig waren om in het voorjaar van 2015 te kunnen starten met de werkzaamheden. Daarnaast begeleiden onze ecologen het project vanaf tekentafel tot uitvoering, zodat enerzijds de beoogde natuurkwaliteit behaald kan worden en anderzijds voorkomen wordt dat bestaande natuurwaarden verstoord raken tijdens de uitvoering. Via onderstaande links vindt u meer informatie over onze rol binnen het project.

Vergunningen, een complex en divers proces

Het beschermen van bestaande natuur en het optimaliseren van natuurontwikkeling

MENU