Otter Challenge

Post 4 of 7

 “1000 otters in 2020”, luidt de uitdaging van de Otter Challenge. Op 5 november is de Challenge gelanceerd in nauwe samenwerking tussen initiatiefnemers IUCN NL, Enviu en 11 partners, waaronder diverse natuurorganisaties, stichtingen, verenigingen en ontwikkelaars. Met de Otter Challenge worden door natuur- en milieuorganisaties, experts, studenten, ondernemers en bedrijven ideeën ontwikkeld gericht op het bevorderen van de overlevingskansen voor de otter.

Samen met KWS Infra en VolkerWessels zetten de ecologen van ARA Adviesburo B.V. zich in voor deze Challenge. Dhr. Patrick Bakelaar van ons adviesbureau is hierbij zelfs als lid van de expert jury gevraagd!

De Challenge is gericht op het ontwikkelen van ideeën om de overlevings- en verspreidingskansen voor de otter in Nederland te vergroten, zodat de introductie van de otter uiteindelijk succesvol kan eindigen met een grote Nederlandse populatie!

 

De otter wordt bedreigd

De otter kwam tot begin vorige eeuw vrij algemeen voor in Nederland. Vanwege de afwezigheid van natuurlijke vijanden zoals beren en lynxen heeft de otterpopulatie eeuwenlang kunnen gedijen in ons land. In de eerste helft van de vorige eeuw vertoonde de soort echter een sterke afname ten gevolge van verkeerslachtoffers, jacht, verdrinking in fuiken, vergiftiging, watervervuiling en het verdwijnen van geschikt leefgebied. In de jaren 80 stierf de otter uit in Nederland…

Nadat het dier eind vorige eeuw uit ons land verdween maakt betere bescherming, een succesvolle herintroductie in 2002 en herstel van de waterkwaliteit terugkeer mogelijk. In de periode 2002-2009 zijn 31 otters uitgezet in Zuidoost-Friesland en Noordwest-Overijssel. De otter heeft zich sindsdien verspreid naar omliggende gebieden in Overijssel, Friesland, Gelderland, Drenthe en Flevoland. De totale populatieomvang is sinds de herintroductie toegenomen tot ruim honderd dieren. De uitbreiding van de populatie gaat gepaard met een sterke verspreidingsdrang en hier wringt dus de schoen! Otters die uit hun opgroeigebieden een eigen territorium gaan zoeken komen namelijk vele hindernissen tegen die hen vaak fataal worden…

In 2013 stierven 25 otters ten gevolge van verkeersverwondingen, 80% van de totale ottersterfte in dat jaar en een aanzienlijk deel van de Nederlandse populatie. Jonge mannetjesotters gaan aan het begin van de herfst op zoek naar een nieuw leefgebied waarin ze zich kunnen voortplanten. In hun tocht kruisen zij dikwijls een aantal gevaarlijke autowegen. Veel van hen overleven de tocht niet omdat zij bij hun oversteek worden aangereden. Het zijn vaak dezelfde plekken waar de otters overreden worden en deze catastrofale afloop kan heel goed vermeden worden. Een andere frequent waargenomen doodsoorzaak is het terecht komen van otters in visfuiken, met verdrinkingsdood tot gevolg. Als deze trend doorzet, komt er snel een einde aan het voorzichtige herstel van de otterpopulatie. Aan het einde van de zomer van 2014 stond de teller alweer op 20 nieuwe meldingen van aangereden otters.

 

Hoe werkt de Otter Challenge?

De Otter Challenge richt zich op het verbeteren van de overlevingskansen van de otter. Door bijvoorbeeld te zorgen dat otters op veilige wijze verkeersaders kunnen passeren en niet verstrikt kunnen raken in visfuiken, kunnen bestaande knelpunten op de migratieroutes van onze otters worden verholpen. Migrerende otters kunnen zich dan verplaatsen naar geschikte leefgebieden om voldoende voedsel te vinden, een partner te zoeken of jongen ter wereld te brengen, zodat de populatie zich op natuurlijke wijze kan herstellen. Het creëren van veilige verbindingen is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het moet namelijk niet alleen een oplossing bieden voor de hindernissen die de otter op zijn route tegen komt, maar ook technisch en financieel haalbaar zijn.

De Otter Challenge daagt ondernemers, studenten natuurliefhebbers en anderen die willen bijdragen aan het voortbestaan van de otter uit om innovatieve en creatieve business ideeën in te sturen die bestaande oplossingen financieel duurzaam kunnen maken of die nieuwe oplossingen bieden voor de onnatuurlijke doodsoorzaken van de otter.

Momenteel bevindt de Otter Challenge zich in de “ideation fase” waarin ideeën ingediend kunnen worden. Deze fase loopt van 30 oktober tot 4 januari, hierna worden de inzendingen door de Pre-jury beoordeeld op vooraf vastgestelde criteria en worden 8-12 ideeën geselecteerd die doorgaan naar de “enrichment fase”. In deze fase worden de ideeën verrijkt met input van het bedrijfsleven, overheden, deskundigen en andere leden van de community. Na de verrijkingsfase worden door de Pre-jury de 5 beste ideeën genomineerd. De 5 finalisten worden uiteindelijk gecoached en maken kans om tot winnaars van de Challenge te worden uitgeroepen. De winnaars zullen worden beloond met een reis naar de Shetland eilanden onder begeleiding van otterdeskundige dhr. Addy de Jongh, alsmede met (financiële) ondersteuning bij het in de praktijk brengen van de ideeën door Enviu.

This article was written by beheer

MENU