Groeiseizoen van start

Post 7 of 7

Het voorjaar van 2014 is vroeg begonnen dit jaar. Door de milde winter en het warme voorjaar zijn flora en fauna er vroeg bij, wat betekent dat ook eerder ingespeeld moet worden op flora en fauna op en rond de projectlocaties van onze opdrachtgevers. ARA Adviesburo B.V. is daarom dit jaar al vroeg begonnen met de voorbereidingen voor onze opdrachtgevers om hun werkzaamheden af te stemmen op het inmiddels aangebroken groeiseizoen van flora en fauna.

Tijdens verschillende vooropnames bleken de vogels er vroeg bij te zijn. Opmerkelijk ten opzichte van vorig jaar was de vroege aanwezigheid van grote hoeveelheden broedende ganzen in het rivierengebied. De vroege vestiging van ganzen in het rivierengebied komt voort uit geschiktere weercondities en lagere waterstanden van de rivieren, waardoor zij een veel gunstiger en omvangrijker nestelgebied hebben dan in het voorgaande jaar. Behalve broedvogels maken ook andere soorten planten en dieren een vroege start. Zo laat de veldsalie (Salvia pratensis) zich al in begin april bloeiend zien, een soort die normaal pas in mei bloeit.

Als bijzondere soort willen wij even ingaan op de soms gevreesde oeverzwaluw. Medio april werden de eerste bewoonde oeverzwaluwwanden geconstateerd. Oeverzwaluwen broeden koloniegewijs in zelf gegraven holen in steile wanden, bij voorkeur in rivier- en beekgebieden. In deze gebieden vinden zij een grote hoeveelheid voedsel in de vorm van insecten, waarmee de ouders de jongen grootbrengen. Grond-, wegen- en waterbouwprojecten in het rivierengebied leveren voor soorten als de oeverzwaluw vaak zeer aantrekkelijke broedlocaties op, doordat in gronddepots en grondlichamen door uitspoeling of door onzorgvuldige ontgraving steilwanden kunnen ontstaan, welke door oeverzwaluwen in rap tempo gekoloniseerd kunnen worden. Doordat de rivieren en beken in Nederland door de jaren heen steeds minder steilwanden zijn gaan bevatten is de soort meer en meer afhankelijk geworden van bouwterreinen voor succesvolle voortplanting.

Samen met onze opdrachtgevers zijn wij vroeg begonnen met het afstemmen van planning in tijd en ruimte en het bepalen van de noodzakelijke preventieve maatregelen om vestiging van de oeverzwaluw op kritische uitvoeringslocaties te voorkomen en zo stagnatie van de projecten te voorkomen. Aan de andere kant maken wij onze opdrachtgevers bewust van het feit dat de oeverzwaluw meer en meer afhankelijk wordt van bouwterreinen voor voortplanting en proberen wij met hen mitigerende oplossingen voor oeverzwaluwen aan te bieden wanneer dit past binnen hun werkzaamheden. Zo proberen wij zowel een constructieve bijdrage voor natuur en onze opdrachtgevers te bieden.

This article was written by Richard

MENU